ENNE OSTU SOORITAMIST KÜSI PERSONAALSET KINGITUST 565 777 25 / INFO@VOODIPOOD.EE

Privaatsuspoliitika

Oleme võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud siinsed privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendiandmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Meie tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ning vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega. 

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Isikuandmed on sinu kui eraisikuga konkreetselt või kaudselt seostatavad andmed, mida me kogume ja töötleme üksikisikuga sõlmitud lepingu täitmiseks või temaga ühenduse võtmiseks ning seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks. 

Isikuandmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel:

• kontaktandmete (sh teie nimi, isikukood, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress, eelistatud kontakteerumisviis) esitamisel  meie veebisaidil või mujal; 

• veebisaidi kasutamisel küpsiste (cookies) kaudu; 

• ostu või tellimuse sooritamisel meie e-poes isiku kontaktandmete või ostueelistusi puudutavate andmete  talletamisel (võime paluda teatud veebilehe aladel vabatahtlikult esitada isikuandmeid ja personaalset teavet. Nõutavad isikuandmed võivad sisaldada nime, aadressi, sihtnumbrit, e-posti aadressi, telefoninumbrit ja teisi andmeid). 

Muude andmete kogumine

Kogume ka isikustamata andmeid – andmeid, mida ei saa otseselt ühe kindla isikuga siduda (sugu, vanus, keele-eelistus, asukoht). 

Võime koguda ka andmeid klienditegevuste kohta meie veebisaidil. Need andmed koondatakse ja neid kasutatakse selleks, et saaksime klientidele edastada kasulikumat teavet ning saaksime teada, millised veebisaidi, toodete ja teenuste osad on kõige huvipakkuvamad. Koondandmeid käsitletakse selles privaatsuspoliitikas isikustamata andmetena. 

Kogutud isikuandmete säilitamine ja kasutamine

Kui lisad saidile kommentaari, võid valida enda nime, e-postiaadressi ja veebilehe info salvestamise küpsistena. Need on mõeldud mugavusvalikuna, kunas pääsed järgmise kommentaari juures selle info uuesti sisestamisest. Need küpsised säilivad ühe aasta.

Kogutud isikuandmete abil saame teavitada kliente tooteuudistest, kampaaniatest ja tulevastest sündmustest. Klient, kes ei soovi olla meie uudiskirjaloendis või saada teavitusi, saab ennast adressaatide sihtrühmast igal ajal eemaldada. 

Kogutud isikuandmeid võime kasutada ka kauba kohaletoimetamiseks ja kliendi ees võetud kohustuste täitmiseks. 

Privaatsuspoliitika tingimustega nõustumisel annab klient nõusoleku enda andmete automatiseeritud töötlemiseks. Võite alati oma nõusoleku tagasi võtta meie veebisaidi vahendusel või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse tegemisega. Tagasiulatuvat jõudu avaldusel ega nõusoleku tagasivõtmisel ei ole. 

Kliendi paremaks teenindamiseks võime avaldada teavet üksikute kasutajate kohta kolmandale poolele, kes osutab meile teenuseid ja on lepinguga kohustunud hoidma jagatud teavet konfidentsiaalsena. Kolmandaks pooleks on näiteks meie partner, kelle ülesanneteks on sisu toimetamine või tõlketeenuse osutamine. 

Andmeid, mida oleme kohustatud säilitama õigusaktidest tulenevalt (nt raamatupidamise andmed), säilitame õigusaktides sätestatud nõuetest lähtuvalt.

Isikuandmete kaitse

Selle veebisaidi artiklites võib olla lisatud sisu muudest allikatest (videod, pildid, artiklid jne). Need käituvad samamoodi nagu nende algse päritolulehe külastamisel.

Rakendame kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel. 

Kui kahtlustate, et teie isikuandmetega on toimitud vastupidiselt siinses privaatsuspoliitikas kirjeldatule või on oht, et teie andmed on lekkinud võõrastele isikutele, andke meile sellest kohe teada. Ainult nii saame hoida potentsiaalse kahju võimalikult väikesena. 

Kliendil on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist, teavet andmete kasutamise kohta ja andmete edastamist endale või kolmandale poolele üldkasutatavas vormingus. Vältimaks kliendi andmete ja õiguste väärkasutust, on taotlusi lubatud esitada üksnes vormis, kus taotleja isik on tuvastatav (digitaalselt allkirjastatud). Meil on õigus sellistele taotlustele vastata 30 päeva jooksul. 

Turvalisus

Kõiki veebisaidi külastamise ja lepingute sõlmimise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset teavet. Krüpteeritud andmesidekanal tagab veebisaidi külastaja isikuandmete turvalisuse. 

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Kui sul on sellel veebisaidil kasutajakonto või oled kirjutanud kommentaare, võid taotleda faili meie poolt enda kohta käivate isikuandmetega, sh enda poolt sisestatud info. Võid ka taotleda kõigi enda kohta käivate andmete kustutamist. See ei puuduta andmeid, mida oleme kohustatud säilitama halduse, seaduste või turvalisuse vajadustest lähtuvalt.

Meie veebisaiti kasutama asudes olete siinsete põhimõtete ja tingimustega tutvunud ja nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajaduse korral privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, kuid anname oma parima, et hoida meie privaatsuspoliitika ajakohase ja teile kättesaadavana meie veebisaidil. 

Kliendi isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Cubiculum OÜ. Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta ühendust aadressil info@voodipood.ee. Cubiculum OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le. 

Teil on alati õigus pöörduda oma andmete kaitsmiseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole. Andmekaitse Inspektsiooni näol on tegemist riikliku asutusega, mille poole on võimalik pöörduda ka isikuandmete kaitse teemadel konsultatsiooni või abi saamiseks.